Home

สวัสดีทุกท่าน “ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์”
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3


หนังสือเวียน / ประกาศ / คำสั่ง / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประชาสัมพันธ์


การดำเนินการลงพื้นที่ติดตามเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคัน ระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 Previous Next

รายงานผลโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผล ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2564

QR Code ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการประกวดสื่อ ชิงรางวัล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 สิงหาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรมประกวดคลิปวีดีทัศน์ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นเด็กเชียงใหม่ ๓ ห่างไกลยาเสพติด”  และประกวดคลิปวีดีทัศน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “วิถีเด็กเชียงใหม่ ๓ วิถีสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” รวมทั้งประกวดการวาดภาพเพื่อสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย – มัธยมศึกษา หัวข้อ “เด็กสพป.เชียงใหม่ ๓ ห่างไกลยาเสพติดและปลอดภัยจากโควิด-๑๙” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สร้างการรับรู้โดยการจัดทำสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะนำไปเผยแพร่ให้แก่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชุมรวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษา ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำไปสู่การร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา สร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้แก่สังคม

ลงพื้นที่กำกับติดตามโครงการอาหารกลางวัน

นางนุสรา ปานทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นางนริสา พงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม พร้อมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ ตามที่โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ และโรงเรียนบ้านแม่ข่า ภาพกิจกรรม

จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2564วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายอนุกูล  ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ภาพบรรยากาศในการประชุม Previous Next