Home

สวัสดีทุกท่าน “ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์”
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3


หนังสือเวียน / ประกาศ / คำสั่ง / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประชาสัมพันธ์


ลงพื้นที่กำกับติดตามโครงการอาหารกลางวัน

นางนุสรา ปานทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นางนริสา พงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม พร้อมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ ตามที่โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ และโรงเรียนบ้านแม่ข่า ภาพกิจกรรม

จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2564วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายอนุกูล  ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ภาพบรรยากาศในการประชุม Previous Next