ประกาศจดหมายเวียนหนังสือประชาสัมพันธ์,  ประชาสัมพันธ์

QR Code ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการประกวดสื่อ ชิงรางวัล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 สิงหาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรมประกวดคลิปวีดีทัศน์ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นเด็กเชียงใหม่ ๓ ห่างไกลยาเสพติด”  และประกวดคลิปวีดีทัศน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “วิถีเด็กเชียงใหม่ ๓ วิถีสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” รวมทั้งประกวดการวาดภาพเพื่อสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย – มัธยมศึกษา หัวข้อ “เด็กสพป.เชียงใหม่ ๓ ห่างไกลยาเสพติดและปลอดภัยจากโควิด-๑๙”

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สร้างการรับรู้โดยการจัดทำสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะนำไปเผยแพร่ให้แก่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชุมรวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษา ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำไปสู่การร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา สร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้แก่สังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published.