ประกาศจดหมายเวียนหนังสือประชาสัมพันธ์,  ประชาสัมพันธ์

รายงานผลโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผล ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published.