Personnel

นางนริสา พงษ์พานิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายเสกสรรค์ คำทร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวรสรินย์ ฐิติเศรษโสภณ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวนิตยา กันลัยพันธ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนารากร สินธุศรี

นักวิชาการศึกษาปฎบัติการ

นางปณิตา ศรีวิชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวนิดา รัตนสมาหาร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสกนธ์สรรค์ คำแพร

พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา)