Contact

ที่อยู่

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
177 หมู่ 12 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทร 053 346 666 ต่อ 305