รายงานผลการดำเนินงานโครงการพื้นที่สูง ของโรงเรียนพื้นที่สูงในสังกัด ปี 2564

คลิก เลือกตรงชื่อโรงเรียนของท่าน เพื่อเข้าสู่การรายงานข้อมูลผลการดำเนินโครงการ
 

1     บ้านปางแดง

2     พัฒนาต้นน้ำขุนคอง

3     บ้านแม่กอนใน

4     บ้านทุ่งข้าวพวง

5     บ้านออน

6     บ้านปางเฟือง

7     มิตรมวลชนเชียงใหม่

8     บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์

9     บ้านเมืองคอง

10   บ้านวังมะริว

11   บ้านหนองบัว

12   ดอยสามหมื่น

13   บ้านเมืองนะ

14   บ้านอรุโณทัย

15   แกน้อยศึกษา

16   บ้านหนองเขียว

17   โครงการหลวงแกน้อย

18   บ้านรินหลวง

19   บ้านนาหวาย

20   เบญจม 2 บ้านน้ำรู

21   บ้านแม่แมะ

22   บ้านสันป่าเกี๊ยะ

23   วัดปางมะโอ

24   บ้านหัวฝาย (ฝาง)

25   บ้านหัวนา

26   บ้านม่วงชุม

27   บ้านลาน

28   บ้านห้วยหมากเลี่ยม

29   บ้านขอบด้ง

30   บ้านม่อนปิ่น

31   บ้านเวียงหวาย

32   บ้านดงป่าลัน

33   บ้านปางปอย

34   บ้านโป่งนก

35   บ้านห้วยไคร้ (ฝาง)

36   บ้านแม่คะ

37   บ้านเหมืองแร่

38   บ้านยาง

39   เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1

40   บ้านห้วยห้อม

41   บ้านหลวง (อ.ฝาง)

42   วิรุณเทพ

43   บ้านสันป่าแดง

44   บ้านทุ่งหลุก (ฝาง)

45   บ้านแม่สูนน้อย

46   ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง

47   บ้านห้วยเฮี่ยน

48   บ้านห้วยบอน

49   บ้านโป่งถืบ

50   บ้านสันทรายคองน้อย

51   บ้านสันต้นดู่

52   ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8

53   เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙

54   บ้านห้วยศาลา

55   โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม

56   กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)

57   บ้านสุขฤทัย

58   ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3

59   บ้านป่าก๊อ

60   บ้านป่าแดง

61   บ้านปางต้นเดื่อ

62   บ้านสันป่าเหียว

63   ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

64   ศึกษานารีอนุสรณ์ 2

65   บ้านห้วยคอกหมู

66   ประพันธ์ – อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)

67   บ้านห้วยม่วง

68   บ้านโป่งไฮ

69   บ้านดง

70   บ้านเปียงหลวง

71   บ้านจอง

72   บ้านห้วยไคร้

73   รัฐราษฎร์อุปถัมภ์

74   บ้านกองลม

75   บ้านเวียงแหง

76   บ้านนามน

77   บ้านปางป๋อ

78   บ้านม่วงป็อก

79   บ้านปงตำ

80   บ้านห้วยบง

81   บ้านแม่ทะลบ

82   วัดป่าแดง

83   บ้านป่างิ้ว

84   บ้านห้วยต้นตอง

85   บ้านเวียงผาพัฒนา

86   บ้านแม่ขิ

87   บ้านอ่าย

88   บ้านถ้ำตับเตา

89   บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ)

90   บ้านสินชัย

91   บ้านผาแดง

92   บ้านต้นโชค

93   บ้านปงวิทยาสรรค์

94   สันติวนา

95   บ้านห้วยไผ่

96   บ้านใหม่หนองบัว